شعرخوانی مرتضی امیری اسفندقه /شب نهم

شعرخوانی آقای مرتضی امیری اسفندقه

شب نهم یازدهمین سوگواره هنر و حماسه