شعرخوانی سید حمیدرضا برقعی /شب دهم

شعرخوانی آقای سید حمیدرضا برقعی

شب دهم یازدهمین سوگواره هنر و حماسه

هیئت هنر