هشتمین دوره اعتکاف هیئت هنر

هزینه ثبت نام برای دانشجویان ۶۵هزارتومان و برای سایرین ۹۵ هزارتومان خواهد بود.