زمان حرکت دسته عزا…

حرکت دسته عزا حسینی…

زمان شب عاشورا و شب تاسوعا
رأس ساعت ۱۹
از روبروی دانشگاه هنر کاربردی

@HeyatHonar
#هیئت_هنر