كارگروه صنايع دستی هیئت هنر برگزار می کند

كارگروه صنايع دستی هیئت هنر برگزار می کند
كارگاه ساخت پيكسل های سفالی
زمان: دوشنبه و‌ سه شنب ۱۱ و ۱۲ ام شهريور
مكان: کارگاه حجم دانشگاه هنر تهران
ساعت: ۱۱ الی ۱۸  ظرفیت این کارگاه محدود است
هزینه کارگاه ۱۵ هزار تومان است
براي ثبت نام از طریق پیام خصوصی به صفحه ی کارگروه صنایع دستی اقدام کنید

@department.of.art.handicrafts
محصولات تولید شده در این کارگاه به نفع هیئت هنر به فروش میرسد

هیئت هنر