کارگروه تصویرسازی هیات هنر برگزار میکند

کارگروه تصویرسازی هیات هنر برگزار میکند
کارگاه سه روزه تصویرگری
با رویکرد شعار هیات(زیر شمشیررغمش رقص کنان باید رفت)
موضوعات مرتبط با امام زمان
و ماه محرم
استاد ورکشاپ آقای حسین یوزباشی
با همراهی آقای علی حياتي
هزینه کارگاه ۵۰هزار تومان
برای ثبت نام با شماره زیر تماس بگیرید
۰۹۳۹۱۳۲۴۲۳۸
پنج شنبه جمعه و شنبه
۱۴_۱۵_۱۶شهریور
@department.of.art.illustration

هیئت هنر