دعوت به همکاری کارگروه های هیئت هنر

دعوت به همکاری کارگروه های:ویدئویی،دمام،پارچه و لباس،موسیقی،کودک،ادبی،نمایش،چیدمان،عکاسی،صنایع دستی،تصویر سازی،گرافیک،خوشنویسی؛هیئت هنر

هیئت هنر