کارگروه عکاسی برگزار می‌کند

 کارگروه عکاسی برگزار می‌کند

عکاسخانه کودک ‌
تاریخ اجرا ۲۱ تا ۲۳ شهریور
تاریخ تحویل ۲۶ تا ۲۸ شهریور ‌‌

🔰 محل عکاسخانه را از خادمین هیئت هنر بپرسید.

هیئت هنر