روایت

و بنگر که چگونه اصحاب کهف زمانه،پس از خواب ۳۰ ساله ی خود،در جست و جوی یار دیرین بازگشته اند. و من این شب ها،زیر لب هایم، مدام میگویم:عجب نیکو امامی است حسین،که بی کفن در دشت کربلا جان داد ولی جوانان پیرو خود را بی کفن به وطن بازنگرداند!
عشق حسین،گمنام را مشهور می کند…

هیئت هنر