فراخوان اولین سوگواره عکس دانشجویی هیئت دانشگاه هنر

فراخوان اولین سوگواره عکس دانشجویی هیئت دانشگاه هنر
فراخوان اولین سوگواره عکس دانشجویی هیئت دانشگاه هنر

فراخوان اولین سوگواره عکس دانشجویی هیئت دانشگاه هنر
موضوع:هیئت هنر
مراسم و فضا سازی و…
این سوگواره در دو بخش عکس های دوربین عکاسی و تلفن همراه برگزار می گردد
هر شرکت کننده می تواند در یکی از دو بخش اثر هنری ارسال نماید
شرکت کننده ملزم است در صورت برنده شدن اصل فایل عکس را در اختیار سوگواره قرار دهد
دستکاری در عکس به صورتی که چیزی به تصویر اضافه و یا از تصویر کم شده باشد مجاز نیست
نمایشگاهی از عکس های برگزیده برگزار میشود
جوایز بخش دوربین عکاسی
نفر اول ۷۵۰ هزار تومان
نفر دوم ۵۰۰ هزار تومان
نفر سوم ۲۵۰ هزار تو مان
جوایز بخش تلفن همراه
نفر اول ۷۵۰ هزار تومان
نفر دوم ۵۰۰ هزار تومان
نفر سوم ۲۵۰ هزار تو مان

فراخوان اولین سوگواره عکس دانشجویی هیئت دانشگاه هنر
فراخوان اولین سوگواره عکس دانشجویی هیئت دانشگاه هنر
هیئت هنر