خروجی شهر نجف، اربعین ۹۸

خروجی شهر نجف اشرف ، اربعین ۹۸، کاروان لبیک (هیئت هنر)
خروجی شهر نجف اشرف ، اربعین ۹۸، کاروان لبیک (هیئت هنر)

از مردم گمراه جهان راه مجویید
نزدیک ترین راه به الله حسین است
.
السَّلامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ آدَمَ صَفْوَهِ اللّ

دریافت عکس با کیفیت اصلی ( جهت چاپ )

هیئت هنر